Մայրենի դասարանական 30.11.22

1. Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրի՛ր և համեմատի՛ր տրված և ստացված տեքստերը. դարձվածքներն ի՞նչ փոխեցին:

Մի անգամ Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին: (Օրերից մի օր)

Oրերից մի օր Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին։

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

– Մի՛ լռիր, բժիշկ, ասա՛, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես սպանել (Բերանդ ջուր մի՛ առ, էն աշխարհն ես ուղարկել)

֊Բերանդ ջուր մի առ, ասա քո ամբողջ կյանքում քանի մարդ ես էն աշխարհ ուղարկել

Բժիշկը պատասխանեց.

– Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ սպանել, քան Դուք: (Գրողի ծոցն ուղարկել)

֊Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ գրողի ծոցն ուղարկել, քան դուք։

Կարդա՛ 

Խոսքում բառը կարող է գործածվել ուղղակի և փոխաբերական իմաստներով:

Բառի արտահայտած փոխաբերական իմաստները բխում են նրա հիմնական իմաստից:

Հոմանիշների, հականիշների, նույնանունների գործածությունը խոսքը գեղեցկացնում է, հարստացնում ու ոճավորում:

2. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերն ի՛նչ սկզբունքով են կազմված: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

Ա. Ականջ, արի, տարի, կրակ, …:

Բ. Կախականջ, ականջ դնել, արիություն, քաջարի, տարեկան, կրակ անել, կրակվառիչ, …:

Ա շարքում բառերը պարզ են։

Բ շարքում բառերը բաղադրյալ են։

Դեկտեմբերի մայրենիի հաշվետվություն

ՔԵՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 21.12.22

Հայկական Ամանոր

ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2022-Ը

ՔԵՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 14.12.22

ԻՆՉ ՑԱՆԵՍ, ԱՅՆ ԷԼ ԿՀՆՁԵՍ

Սուրբ ծննդյան հեքիաթը

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 17.12.22

ՑՐՏԱՇՈՒՆՉ ՁՄԵՌԸ ԵՒ ՑՆՑՈՏԻԱՎՈՐ ԾԵՐՈՒՆԻ

ՔԵՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 13.12.22

ՄԱՅՐԵՆԻ 11.12.22

Խոսեի սանդալները

ԵՂԵՒՆԻ

Քերրական առաջադրանք 09.12.22

ԿԱՂԱՆԴԻ ԾԱՌ ՄԸ

Քերական առաջադրանք 08.12.22

ՔԻԹԸ

Քերական առաջադրանք 06.12.22

Դասարանական առաջադրանք 05.12.22

ՔԵՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 03.12.22

ԿԱՌԼՍՈՆԸ ԳԱԼԻՍ Է ԾՆՆԴՅԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ. ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ

ՔԵՐԱԿԱՆՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 01.12.22

Գրադարանում ընթերցում

Ես սեպտեմբերից սկսած գրադարանում կարդացել եմ հետևյալ գրքերը ՝ Աշխարհի շուրջը 80 օրում, Լյունեբերգացի էմիլը և այդ գրքի 2րդ և 3րդ մասը։ Լյունեբերգացի Էմիլը գիրքը արկածախնդիր մի պատանի է, որը ընկնում է տարբեր խնդիրները և պրոբլեմները մեջ։

Գործնական քերականություն 17.12.22

Գործնական քերականություն

1. Բառերն ածանցների օգնությամբ այնպես փոխի՛ր, որ անձ ցույց տան: Թվի՛ր այն ածանցները, որոնց օգնությամբ անձ ցույց տվող բառեր ստացար:

Ա. Երգել, ուսուցանել, նկարել, գործել, բնակվել, հսկել, լողալ, վարել, հաճախել, գնել, որսալ, պահել, սուտ ասել, իշխել, վեպ ասել, այցելել, վրեժ առնել, երկրպագել:

Բ. Հունձ, ուղի, թագ, զեն(ք). դատ, ձի, այգի, հնոց, ջրաղաց, խանութ, նախիր, ուղտ, պարտեզ, էշ:

2. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ական կամ -ային ածանցներով:

Օրինակ՝

մանուկ – մանկական:

Լեռն, քաղաք, անձրև, բարեկամ, շուն, անձ(ն), զինվոր, ցամաք, ծնունդ, տուն, անապատ, դև, դյուցազն, աղաչ(ել), հրեշտակ, ստրուկ, պետ, տոհմ, հանրապետ(ություն), խորհուրդ:

Տեխնոլոգիայի հաշվետվություն

Մեր տեխնոլոգիայի օրերն են երկուշաբթի և հինգշաբթի։ Մենք ամեն երկու ամիս գնացինք մեդիատեխնոլոգիայի, իսկ մյուս երկու ամիսը գնանցինք տեխնոլոգիա։ Մեդիատեխնոլոգիայի ժամանակ մենք խոսեցինք և քննարկեցինք Վիրուսների և այլ բաների մասին։

Մաթեմատիկա դասարանական 21.12.22

21.12.2022թ-Ամբողջ թվերի բազմապատկման օրենքները

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 638-ա,գ; 641-ա,գ; 644-ա,գ; 647-ա,գ; 655; 661;662

 1. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.
  ա) +7x(–4)=(-28)
  • (-4)x7=(-28)
   • գ) (–2) x 8= (-16)
  • 8x(-2)=(-16)
 1. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.
  ա) (–2) · (+3) · (–7)=(-42)
  • գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2)=(-120)
 1. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի
  հավասարություն.
  ա) (–5) · (+10) · (–8) · (–6) = 5 · 10 · 8 · 6,

  գ) (+6) · (+2) · (–9) · (+3) = – 6 · 2 · 9 · 3,

 1. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 )=(-1)
  • գ) (+4 ) · (–5 ) · (+8 ) · (–2 ) · (–4 )=(-1280)

655. Կաթից ստացվում է 20 % սերուցք, իսկ սերուցքից՝ 18 % կարագ։ Որքա՞ն կարագ կստացվի 50 կգ կաթից

50×20=1000

1000:100=10կգ սերուցք

10×1000=10000գ

10000×18=180000

180000:100=1800գ կարագ

Պատ․՝ 1800գ կարագ

661. Շրջանագծի շառավիղը 8 սմ է (տե՛ս նկ. 70)։ Որքա՞ն է քառակուսու
անկյունագծերի երկարությունների գումարը։

8×4=32

Պատ․՝ 32 սմ

662. ABCD ուղղանկյան BD անկյունագծի երկարությունը 26 սմ է, ABD
եռանկյան պարագիծը` 60 սմ (տե՛ս նկ. 71)։ Որքա՞ն է ABCD
ուղղանկյան պարագիծը։

60-26=34սմ

34×2=68սմ

Պատ․՝ 68սմ

671. Հաշվե՛ք.

ա) +38 ։ (–19)=(-2)

գ) –720 ։ (+120)=(-6)

ե) –531 ։ (+3)=(-177)

Քերական առաջադրանք 21.12.22

1. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով:

ա) Ծաղիկ, հյուր, ավազակ, մեղու: ծաղկանոց, հյուրանոց, ավազականոց, մեղվանոց

բ) Գոգ, ձեռ, մատ: գոգնոց, ձեռնոց, մատնոց

զ) Կապել, խարտել, սփռել: կապոց, խարտոց, սփռոց

դ) (Քսան) դրամ, (հինգ) կիլոգրամ, (երեք) մետր: դրամանոց, կիլոգրամանոց, մետրանոց

ե) Խշշալ, մռնչալ, զռռալ, ոռնալ: խշշոց, մռնչոց, զռռոց ոռնոց

2. Առաջին շարքի յուրաքանչյուր բառ հնարավոր բոլոր ձևերով բաղադրի՛ր (բադադրալ բառեր կազմիր) երկրորդ շարքի ածանցների հետ:

 Ա. Հյուսիս, լեզու, հայր, դրախտ, տոն, նկարիչ, մեղ(ք), հարս(ն), քն(ի)ն, օտար, բազում, բն(ական), հան(ել), հաս(նել), դր (դնել), շահ(ել), պահ(ել):

Բ. Ույթ, ածո, ական, ային, անի, (ա)բար, ոտի, (ա)վոր, (ա)ցու, ություն:

հյուսիսային, լեզվական, լեզվային, լեզվանի, հայրական, հայրություն, դրախտային, տոնական, տոնաբար, նկարչական, նկարչային, նկարչություն, մեղավոր, հարսնական, հարսնացու, քննական, քննություն, օտարական, օտարություն, բազմություն, բնություն, հանածո, հասույթ, հասանի, դրական, դրություն, շահույթ, պահույթ, պահածո,

Մաթեմատիկա դասարանական 20.12.22

20.12.2022թ-Ամբողջ թվերի գումարման օրենքները

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 619-ա,գ; 621; 631; 633-ա,գ; 634-ա,գ

619. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
ա) +7 – ( –3 ) + 7 + ( –8 ) + ( –2),=7

7+3+7+(-2)+(-8)=17+(-2)+(-8)=17+(-10)=7

գ) +2 – 44 – (–22 ) + 75 – ( –20 )=

2-44+22+75+20=(-42)+22+75+20=159

621. Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները
կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2
հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ,
ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն
վերելակները։

12+2-5=9

12-5+2=9

Պատ․՝ երկու վերելակներն էլ 9

631. Գեղջկուհին ջրհորից ջուր հանելու համար դույլը 10 վայրկյանում իջեցնում է ջրհորի մեջ 90 սմ/վ արագությամբ։ Որքա՞ն է տևում ջրհորից մեկ դույլ ջուր վերցնելը, եթե գեղջկուհին ջրով լի դույլը բարձրացնում է 60 սմ/վ արագությամբ, և 12 վ էլ անհրաժեշտ է,որ դույլը լցվի։

90×10=900

900:60=15

15+10+12=37վ

Պատ․՝ 37վ

633. Գտե՛ք այն թիվը, որի`


ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի

2000

գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի,

53×5=265

 1. Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի`
  ա) 5 %-ը,
 2. 15:5=3
 3. 12:3=4
  • գ) 30 %-ը,
  • 30:15=2 12×2=24