Մաթեմատիկա դասարանական 21.12.22

21.12.2022թ-Ամբողջ թվերի բազմապատկման օրենքները

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 638-ա,գ; 641-ա,գ; 644-ա,գ; 647-ա,գ; 655; 661;662

 1. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.
  ա) +7x(–4)=(-28)
  • (-4)x7=(-28)
   • գ) (–2) x 8= (-16)
  • 8x(-2)=(-16)
 1. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.
  ա) (–2) · (+3) · (–7)=(-42)
  • գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2)=(-120)
 1. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի
  հավասարություն.
  ա) (–5) · (+10) · (–8) · (–6) = 5 · 10 · 8 · 6,

  գ) (+6) · (+2) · (–9) · (+3) = – 6 · 2 · 9 · 3,

 1. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 )=(-1)
  • գ) (+4 ) · (–5 ) · (+8 ) · (–2 ) · (–4 )=(-1280)

655. Կաթից ստացվում է 20 % սերուցք, իսկ սերուցքից՝ 18 % կարագ։ Որքա՞ն կարագ կստացվի 50 կգ կաթից

50×20=1000

1000:100=10կգ սերուցք

10×1000=10000գ

10000×18=180000

180000:100=1800գ կարագ

Պատ․՝ 1800գ կարագ

661. Շրջանագծի շառավիղը 8 սմ է (տե՛ս նկ. 70)։ Որքա՞ն է քառակուսու
անկյունագծերի երկարությունների գումարը։

8×4=32

Պատ․՝ 32 սմ

662. ABCD ուղղանկյան BD անկյունագծի երկարությունը 26 սմ է, ABD
եռանկյան պարագիծը` 60 սմ (տե՛ս նկ. 71)։ Որքա՞ն է ABCD
ուղղանկյան պարագիծը։

60-26=34սմ

34×2=68սմ

Պատ․՝ 68սմ

671. Հաշվե՛ք.

ա) +38 ։ (–19)=(-2)

գ) –720 ։ (+120)=(-6)

ե) –531 ։ (+3)=(-177)

Քերական առաջադրանք 21.12.22

1. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով:

ա) Ծաղիկ, հյուր, ավազակ, մեղու: ծաղկանոց, հյուրանոց, ավազականոց, մեղվանոց

բ) Գոգ, ձեռ, մատ: գոգնոց, ձեռնոց, մատնոց

զ) Կապել, խարտել, սփռել: կապոց, խարտոց, սփռոց

դ) (Քսան) դրամ, (հինգ) կիլոգրամ, (երեք) մետր: դրամանոց, կիլոգրամանոց, մետրանոց

ե) Խշշալ, մռնչալ, զռռալ, ոռնալ: խշշոց, մռնչոց, զռռոց ոռնոց

2. Առաջին շարքի յուրաքանչյուր բառ հնարավոր բոլոր ձևերով բաղադրի՛ր (բադադրալ բառեր կազմիր) երկրորդ շարքի ածանցների հետ:

 Ա. Հյուսիս, լեզու, հայր, դրախտ, տոն, նկարիչ, մեղ(ք), հարս(ն), քն(ի)ն, օտար, բազում, բն(ական), հան(ել), հաս(նել), դր (դնել), շահ(ել), պահ(ել):

Բ. Ույթ, ածո, ական, ային, անի, (ա)բար, ոտի, (ա)վոր, (ա)ցու, ություն:

հյուսիսային, լեզվական, լեզվային, լեզվանի, հայրական, հայրություն, դրախտային, տոնական, տոնաբար, նկարչական, նկարչային, նկարչություն, մեղավոր, հարսնական, հարսնացու, քննական, քննություն, օտարական, օտարություն, բազմություն, բնություն, հանածո, հասույթ, հասանի, դրական, դրություն, շահույթ, պահույթ, պահածո,