Translation

A man and his wife had a small bar near a station. The bar often stayed open until after midnight, because people came to drink there while they were waiting for trains. At two o’clock one morning, one man was still sitting at a table in the small bar. He was asleep. The barman’s wife wanted to go to bed. She looked into the bar several times, and each time the man was still there. Then at last she went to her husband and said to him, ‘You’ve woken that man six times now, George,
but he isn’t drinking anything. Why haven’t you sent him away? It’s very late.’ ‘Oh, no, I don’t want to send him away,’ answered her husband with a smile.‘You see, whenever I wake him up, he asks for his bill, and when I bring it to
him he pays it. Then he goes to sleep again.’

Մի տղամարդ և իր կինը ունենում են փոքրիկ բար կանգառի մոտ։ Բարը հաճախ բաց է լինում կեսգիշերից հետո էլ , որովհետև մարդիկ գալիս են խմելու, երբ սպասում են գնացքներին։ Մի առավոտ ժամը երկուսին մի մարդ դեռ նստած էր սեղանի շուրջ փոքրիկ բարում։ Նա քնած էր։ Բարմենի կինը ուզում էր գնալ քնելու։ Նա նայեց իր ամուսնուն շատ անգամներ, և ամեն անգամ նայում էր, հյուրը դեռ այնտեղ էր։ Հետո նա գնաց ամուսնու մոտ և ասաց նրան․

―Դու արդեն վեց անգամ արթացրել ես նրան, Ջորջ, բայց նա չի խմում ոչինչ։ Ինչո՞ւ չես ուղարկում ուրիշ տեղ․ Արդեն շատ ուշ է։

―Ոչ, ես չեմ ուզում ուղարկել նրան ուրիշ տեղ,֊պատասխանեց ամուսինը ժպտալով ,֊Դու տեսնո՞ւմ ես, երբ ես արթնացնում եմ նրան, նա խնդրում է հաշվի համար, ես բերում եմ, նա վճարում է հետո նա նորից քնում է։

Check your progress 19.04.23

a. complete the sentences with correct forms of the verbs in the box

 1. My mum watches the news on TV at nine.
 2. Tom goes swimming every weekend.
 3. Paul plays football with his cousin ebery sunday.
 4. We eat fish on friday.
 5. My friend asks a lot of questions in our English lessons.
 6. My parents read three newspaper in Sundays!

b. put the words in the correct order.

She / late/ always/ is

She is always late.

chicken/We/usually/on Mondays/eat

We usually eat chicken on Mondays.

I am usually tired in the morning.

The teacher often smiles at us.

I hardly ever eat fruit.

c. Underline the correct words

 1. The phone’s ringing! Don’t answer / Answer it for me, please !

2. Great to see you! Don’t come / Come again

3. Dont Watch !/Watch the football tonight ! I want to see a film

4. Don’t Write/ Write to her soo! he misses you

5. The food is awful. Don’t eat / eat it!

Write the days of week

 1. thursday
 2. Sunday
 3. Monday
 4. Wednesday
 5. Tuesday
 6. Saturday
 7. Friday

Write the clock

1=12 o’clock

2=7 o’clock

3=5 to 7.

4=40 to 7

5=15 to 12

 1. I am confused! I don’t understand this homework
 2. Don’t shout at me! Why are you so angry?
 3. She really excited – its her birthday today!
 4. He’s bored because it’s a really long lesson.
 5. She’s crying. Why is she so unhappy?

Eastern in Armenia

Easter is one of the most favourite holidays in Armenia. People  celebrate it at the end of March or at the beggining of April. This year Easter will be celebrated on April 9. It is a Christian holiday . On this day people greet each other by saying «Christ is risen!» and the answer is «Truly, he is risen!» Armenians prepare for Easter 40 days before it. They make malts. On this day Armenians go to church and then come home, sit at the tables and the whole family celebrates Easter. The Easter food is rice with raisin, fish, dyed eggs and red wine. Children play Easter games. They begin to fight with their eggs and have fun in it.

Take Care of Yourself

Valerie studies at a big university. At the same time, she maintains a full-time job so that she can pay for her tuition and her living expenses. So Valerie spends most of the day at the office, then goes to class three days a week. She also stays up late at night to study for her classes.

Valerie does not do any physical exercise. Between work and university, she is so busy that she thinks she does not have time for any physical activity.

Sadly, she rarely eats home-made meals. She usually just grabs a bag of chips or a hamburger as she leaves her office to take the bus to university. Since she is convinced that she does not have time to make a healthy dinner when she gets home, she eats lots of pizzas that she orders over the phone.

After dinner, she starts studying and preparing her assignments. Valerie does not sleep very much because of it. She feels grumpy when she wakes up early in the morning, and she is irritable at work. After her long day, she feels tired in class, and it is hard for her to concentrate.

To make matters even worse, Valerie keeps getting sick. This makes her miss work and class. She is miserable! She just wants to feel good. Her grades start to go down because of her illnesses. As she thinks about her whole life situation, she gets so frustrated that she does not even want to study anymore.

During her mid-year break, Valerie decides to make some big changes. First, she learns how to make some easy, healthy recipes. She actually finds that she saves a lot of money by preparing her food herself, and the food tastes much better too! After an early dinner and some quiet reading, Valerie goes to bed early every night. Now she really feels refreshed in the morning.

Then she decides to give something else a try. Her office is not really so far from her university, so one day after work she tries walking there. As she walks down the street, looking at all the people, the shops, and the movement in the city, she remembers how much she hates being stuck on the bus in traffic. In fact, she finds that she can get to class almost as fast by walking. And she is so much happier when she arrives!

When the semester begins, Valerie maintains her healthy habits. She sets time aside on the weekends to study and do her assignments. Because she is sleeping and eating better now, she can finally concentrate and needs to spend much less time studying.

It is a huge improvement. Valerie saves money on food and transportation, she has much more energy, she feels less stressed, and her grades are better. She is glad she finally started to take care of herself. Now she finally enjoys all of her different activities and feels happy about her life.

And now, practice:

Exercises

Vocabulary Questions

1. What does “tuition” mean?

a) the money you pay to live in an apartment

b) the money someone pays you to work for them

c) the money you pay to a university to study there

d) the money a university gives you to help you study

2. What does “grumpy” mean?

a) upset and irritable

b) confused

c) energetic

d) tired

3. What does “healthy” mean?

a) good for your body

b) good for your emotional state

c) good for your mental state

d) all of the above
Grammar Questions

1. She decides walk to class.

a) to walk

b) walking

c) walk

d) walked

2. Valerie keeps being sick.

a) having

b) getting

c) being

d) doing

3. She is so much happy when she arrives.

a) happy

b) happiest

c) more happy

d) happier

English homework 09.03.23

Lesson 2

What British teenagers watch/page 58/to read and translate

Especially — հատկապես

Documentary – վավերագրական ֆիլմ

Competitions — մրցույթներ

At all — ընդհանրապես

Write an essay about the TV prsad ogrammes you like!

The TV programmes I like

I watch TV very often. My favorite programmes are about sports and films. I like to watch Marvel studio films, sports programmes, football.  My favorite Marvel films are Spider man and Iron man.  I also like to watch films about sports.  Also, I like to watch films about Armenia.  I sometimes watch videos about sport strategy and tactics.