Մայրենիի տնային աշխատանք 03.10.22

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,

Ոտի տակին դողալով,

Ճամփի ծայրին բուսել է

Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի

Այս ճանապարհն Անհունի․․․

Մարդու, բույսի, գազանի

Եվ թևավոր թռչունի։

1. Փորձի՛ր նկարագրել ճանապարհը:

Ինձ թվում է ճանապարհը մի բարակ ճանապարհ էր, որի եզրերից բուսականություն էր զարգանում․

2. Գրի՛ր ճանապարհ բառի հոմանիշները:

Արահետ, ճամփա, ճամբա․

3. Ներկայացրո՛ւ հետաքրքիր մի դեպք, որ տեղի է ունեցել այդ ճանապարհին:

Ես հիմա չեմ կարողանում հիշել ճանապառհի հետ կապված ինչ֊որ պատմություն։

Մաթեմատիկա դասարանական և տնային 03.09.22

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 146; 147; 149-ա,գ; 156; 158

146. Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։

150:5=30

30×4=120

1×120=120

120 = 120

147. Գրքում կա 400 էջ։ Նրա էջերի 54 %-ը քանի՞ անգամ է շատ նրա էջերի
18 %-ից։ Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե գրքում լինի 300 էջ։

400×54=21600

21600:100=216

400×18=7200

7200:100=72

216:72=3

54:18=3

Պատ․՝ 3 և ոչ չի փոխվի

149. AB հատվածի երկարության քանի՞ տոկոսն է AC հատվածի երկարությունը (տե՛ս նկ. 4):
ա) AB=100 AC=50%

գ) 100:5=20%

156. Գծե՛ք երկու հատվող ուղիղներ։ Չափե՛ք ստացված անկյունները։
Նրանց մեջ կա՞ն արդյոք իրար հավասար անկյուններ

Պատ․՝ այո

  1. Երկու շրջանագծեր ունեն B ընդհանուր կետը
    (տե՛ս նկ. 5)։ Շրջանագծերից մեկի շառավիղը 5.3/5
    սմ է, մյուսինը՝ 3.7/10 սմ։ Ինչքա՞ն է AC
    հատվածի երկարությունը։

5.3/5-3.7/10=19/10=1.9/10

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 148; 149-բ; 153; 157; 159

148. Քանի՞ տոկոսով կմեծանա քառակուսու պարագիծը, եթե նրա
կողմը մեծացնենք 10 %-ով։

Պատ․՝ 10%-ով

149. AB հատվածի երկարության քանի՞ տոկոսն է AC հատվածի երկարությունը․

բ) 100:4=25%

153. Քաղաքը զբաղեցնում է 200 հա տարածք։ Այն բաժանված է իրար
հավասար մակերեսներ ունեցող 80 թաղամասի։ Որքա՞ն է յուրաքանչյուր թաղամասի մակերեսը։

200:80=2.1/2

Պատ․՝ 2.1/2հա տարածք

157.Ո՞ր հարևան բնական թվերի միջև է գտնվում կոտորակը.

ա) 301.11/40=301 և 302

բ)69.1/50 69 և 70

գ)87.239/250 87 և 88

դ)1.37/100 1 և 2

ե)890.503/1000 890 և 891

զ)999.99/100 999 և 1000

159.Երեք գումարելիների գումարը հավասար է
20127-ի: Գումարելիներից մեկը ամենամեծ
քառանիշ թիվն է, մեկը` ամենափոքր վեցանիշ թվի և ամենամեծ հնգանիշ թվի
տարբերությունը: Գտե՛ք երրորդ գումարելին:

20127-9999=10128

100000-99999=1

10128-1=10127

Պատ․՝ 10127