Ինքնուրույն գրավոր աշխատանք 26.09.22

1. Վերականգնենք տրված բառերի անհնչյունափոխ արմատները ‘նշելով հնչյունափոխություն։ 

Կիսամյակ ե-ն դարձել է ի, կես-ը դարձել է կիս

վիրաբույժ ե-ն դարձել է ի, վերք-ը դարձել է վիր

զինագործ ե-ն դարձել է ի զենք-ը դարձել է զին

վիճաբանություն ե-ն դարձել է ի, վեճ-ը դարձել է վիճ

հանդիսատես- ե-ն դարձել է ի հանդես-ը դարձել է հանդիս

գիտակ- ե-ի գետ-ը դարձել է գիտ

2. Կապակցությունների իմաստն արտահայտեք մեկ բառով։ Նշեք կատարվող հնչյունափոխություն։ 

կրունկները կոխելով- կրնկակոխ ու-ն սղվել է

բարձր հասակ ունեցող-բարձրահասակ հնչյունափոխություն չկա

դեմքի գիծ-դիմագիծ եմ-ը դարձել է ի

գարու ջուր-գարեջուր ու-ն դարձել է ե

բուրդ տվող-բրդատու ու-ն սղվել է

բարձր դիրք ունեցող-բարձրադիր ք-ն սղվել է

գինի վաճառող-գինեվաճառ ի-ն դարձել է ե

միտք անել-մտածել

պատիժ տալ-պատժել ի-ն սղվել է

բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ ի-ն դարձել է ե

զրույց անել- զրուցել ույ-ը դարձել է ու

3. Ընդգծե՛ք այն բառը, որի մեջ բաց է թողած յ տառը։ 

Ա․ Հեքի- աթ, գնայինք, ձի-արշավ։

Բ․ լի-անալ, մի-ասին, գայիսոն։

Գ․ Կրի-ա, Մարոյի, մի-այն։ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s