Ինքնուրույն գրավոր աշխատանք 26.09.22

1. Վերականգնենք տրված բառերի անհնչյունափոխ արմատները ‘նշելով հնչյունափոխություն։ 

Կիսամյակ ե-ն դարձել է ի, կես-ը դարձել է կիս

վիրաբույժ ե-ն դարձել է ի, վերք-ը դարձել է վիր

զինագործ ե-ն դարձել է ի զենք-ը դարձել է զին

վիճաբանություն ե-ն դարձել է ի, վեճ-ը դարձել է վիճ

հանդիսատես- ե-ն դարձել է ի հանդես-ը դարձել է հանդիս

գիտակ- ե-ի գետ-ը դարձել է գիտ

2. Կապակցությունների իմաստն արտահայտեք մեկ բառով։ Նշեք կատարվող հնչյունափոխություն։ 

կրունկները կոխելով- կրնկակոխ ու-ն սղվել է

բարձր հասակ ունեցող-բարձրահասակ հնչյունափոխություն չկա

դեմքի գիծ-դիմագիծ եմ-ը դարձել է ի

գարու ջուր-գարեջուր ու-ն դարձել է ե

բուրդ տվող-բրդատու ու-ն սղվել է

բարձր դիրք ունեցող-բարձրադիր ք-ն սղվել է

գինի վաճառող-գինեվաճառ ի-ն դարձել է ե

միտք անել-մտածել

պատիժ տալ-պատժել ի-ն սղվել է

բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ ի-ն դարձել է ե

զրույց անել- զրուցել ույ-ը դարձել է ու

3. Ընդգծե՛ք այն բառը, որի մեջ բաց է թողած յ տառը։ 

Ա․ Հեքի- աթ, գնայինք, ձի-արշավ։

Բ․ լի-անալ, մի-ասին, գայիսոն։

Գ․ Կրի-ա, Մարոյի, մի-այն։ 

26.09.2022թ-Ուղիղ և հակադարձ կախումներ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 119;121; 122; 131

119. . Առևտրականն ունի 100000 դրամ։ Որքա՞ն ապրանք նա կարող է գնել այդ գումարով, եթե մեկ միավոր ապրանքն արժենա 1000 դրամ, 2000 դրամ, 4000 դրամ, 5000 դրամ, 10000 դրամ, 20000 դրամ, 25000 դրամ։ Կազմե՛ք ապրանքի քանակության և նրա գնի միջև կախման աղյուսակը։

Լուծում

քանակ1005025201054
գին1000200040005000100002000025000

121. 15 բանվորներ կատարել են աշխատանքը 24 օրում: Քանի՞ օրում այդ նույն աշխատանքը կկատարեին 18 բանվորներ:

24:15=x:18

24×15=360

360:18=20

Պատ.՝ 20օրում

131. Քանի՞ կիլոմետր կանցնի ավտոբուսը 7 ժամում, եթե նրա արագությունը 2 անգամ փոքր է մեքենայի արագությունից, որը 5 ժամում անցնում է 560 կ։

560:5=112կմ

112:2=56կմ/ժ

56×7=392կմ

Պատ.՝ 392կմ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 120; 130;132

120. Հակադարձ համեմատակա՞ն կլինի արդյոք x մեծությունը y մեծությանը, եթե y մեծությունը հակադարձ համեմատական է x մեծությանը։ Եթե այո, ապա ինչի՞ հավասար կլինի նրանց հակադարձ
համեմատականության գործակիցը:

y.x=k

Պատ.՝ այո, hակադարձ համեմատականության գործակիցը կմնա նույնը=k

130.

  1. հակադիր ուղղություններով՝ ա) իրար մոտենալով, բ) իրարից
    հեռանալով

33-(4×4+2×4)=9

33+(4×4+2×4)=57

Պատ.՝ 9, 57

2.միևնույն ուղղությամբ՝ ա) իրար մոտենալով, բ) իրարից հեռանալով։

Լուծում

33-16+8=25

33+16-8=41

Պատ.՝ 25, 41

132. Երկու կայարանների հեռավորությունը 4000 կմ է։ Չվացուցակին
համաձայն՝ մարդատար գնացքն այդ ճանապարհը պիտի անցնի
50 ժամում։ Գնացքը 2100 կմ անցել է 30 ժամում։ Ի՞նչ արագությամբ
պիտի ընթանա գնացքը դրանից հետո, որպեսզի ժամանակին
տեղ հասնի:

2100:30=70կմ/ժ

4000-2100=1900կմ

50-30=20ժ

1900:20=95կմ/ժ

Պատ.՝ 95կմ/ժ