20.09.22 դասարանական

Գործնական քերականություն

1. Ուշադրություն դարձրո՛ւ առաջին շարքի բաղաձայնների արտասանությանը և փորձի՛ր կետերը փոխարինել համապատասխան հնչյուններով:

բ, պ, փ

գ, կ, ք

դ, տ, թ

ձ, ծ, ց

 ջ, ճ, չ

2. Տրված բաղաձայնները զույգ-զույգ խմբավորի՛ր՝ ըստ օրինակի: Ո՞ր հնչյունը զույգ չունեցավ:

Օրինակ՝

զ-ս:

վ-ֆ

շ-ժ

ղ-խ

Մնաց առանձին Հ տառը:

Վ, շ, ժ, խ, , հ, ֆ:

3.   Կետերի փոխարեն գրի՛ր ձայնեղ և խուլ բառերը:

Յ, մ, ն, լ, ր, ռ, վ, ղ, զ, ժ, բ, գ, դ, ձ, ջ հնչյունները ձայնեղ բաղաձայններ են:

Ֆ, խ, ս,շ, հ, պ,փ, կ,ք, տ, թ, ծ, ց, ճ, չ հնչյունները խուլ բաղաձայններ են:

4. Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատի՛ր և գրի՛ր, թե ի՞նչ փոփոխոթյուն է կատարվել:

Օրինակ՝

տպագիրգրաճանաչ – ի-ն դարձել է ը:

Հայրենասերսիրալիր սեր-սիր: Սպառազեն զինավառ զեն-զին: Անիղձըղձալի իղձ-ըղձ: Լայնասիրտսրտագին սիրտ-սրտ: Մեծատունտնական տուն-տըն: Բազմագույն, գունագեղ գույն-գըուն: Հետախույզ, հետախուզել խույզ-խույզել:

5. Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ինչ փոփոխություն է կատարվել (փոփոխությունը տեսանելի դարձնելու համար բառը վանկատի՛ր):

Օրինակ՝

կես – կիսատ (կի-սատ) – ե-ն դարձել է ի:

Թիվ-թվանշան(թըվա-նը-շան)-ի-նդարձնելէ ը:

Անասուն – անասնապահ (ու-ն դուրս է ընկել, սղվել է:

Տեր – տիրանալ, էջ-իջնել, ինձ- ընձուղտ, գիծ – գծել, աղավնի – աղավնյակ, կաղնի – կաղնուտ, հուր – հրեղեղեն, հիսուն – հիսնամյա, առու – առվակ, աստղ – աստղային:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s