Annual report

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՖԼԵՇՄՈԲ

JACK AND THE BEANSTALK VIDEO

JACK AND THE BEANSTALK

ENGLISH 04.05.22

ENGLISH 29.04.22

TRANSLATION 26.04.22

ENGLISH 04.25.22

THE MAGIC FISH VIDEO

THE MAGIC FISH

ENGLISH 04.17.22

ENGLISH 04.03.22

ENGLISH 29.03.22

BUYING NEW TRAINERS

DIALOGUE 06.03.22

ԱՆԳԼԵՐԵՆ 01.03.22

TRANSLATION

ENGLISH 27.02.22

ENGLISH 23.02.21

Անգլերենի ֆլեշմոբ

I. Տրված բառերը տեղադրեք համապատասխան տեղերում. break, ask, count, answer, discuss, read.

• Students like to …. different problems at the lesson.

• I will ……. the text tomorrow. I am not ready today.

• The longest … in our school is between the fourth and fifth lessons.

• My little sister likes to ……… many questions.

• He can ………. from 1 to 100.

• I like to ……… my teacher’s questions.

II. Ի՞նչ եք կարողանում անել այս տարի, որ չէիք կարողանում անել անցյալ տարի:Օրինակ՝   Last year I couldn’t ride a bke. I can ride a bike now. Թարգմանեք այս նախադասությունները անգլերեն.

Անցյալ տարի ես չէի կարողանում լողալ: Հիմա ես կարողանում եմ լողալ:

Անցյալ տարի ես չէի կարողանում կարդալ անգլերեն գրքեր: Հիմա կարողանում եմ կարդալ անգլերեն գրքեր:

Անցյալ տարի ես չէի կարողանում սահել չմուշկներով . (skate) Հիմա ես կարողանում եմ սահել չմուշկներով:

Անցյալ տարի ես չէի կարողանում դաշնամուր նվագել: Հիմա կարողանում եմ դաշնամուր նվագել: (play the piano)

Անցյալ տարի ես չէի կարողանում ….՞:   Հիմա ես կարողանում եմ ….:  

III. Ընտրեք նճիշտ հարցը, եթե տրված է այս պատասխանը. My name is John.

Where is your name?

What is your name?

When is your name?

IV Այս երկու բառերից ո՞րն է «new» բառի հականիշը

old

young

V.  «see» բայի ո՞ր  ձևը կտեղադրես այստեղ: I … a funny cartoon yesterday.

seeing

seen

saw