Translation 26.04.22

Կարմիր շրջազգեստը ավելի թանկ է, քան կապույտը:

The red dress is more expensive than the blue one.

2.Իմ սենյակը ավելի մաքուր է քան քո սենյակը:

My room is cleaner than your room.

3.Իմ պայուսակը ավելի հին է, քան Նարեի պայուսակը:

My purse is older than Nare’s purse.

4.Լևոնը ամենաբարձրահասակ տղան է դասարանում:

Levon is the tallest boy in the class.

5.Այս դասասենյակը ամենակեղտոտն է դպրոցում:

This classroom is the dirtiest in the school.

1 Cars/are safer than motorbikes. Motorbikes are more dangerous than cars. Motorbikes are not as safe as cars.

2 Planes are faster than ships. Ships are slower than planes. Ships are not as fast as planes.

3. Trains are more expensive than buses. Buses are cheaper than trains. Buses are cheaper than trains.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s