English 06.12.21

When did you get up? I got up at 9 o’clock yesterday

What did you do? I watched Tv yesterday

Did you have breakfast or not? Yes, I had breakfast

Did you go to school? No, I did not go to school because its Sunday.

When did you come home? all of day I in home yesterday.

Did you have a rest? Yes, I had a rest and I read book yesterday.

Did you have dinner with your family? Yes, I had yesterday.

What did you have for dinner? I ate Kim-chi yesterday.

What did you do in the evening? I played games with my family yesterday.

When did you go to bed? I went to bed in 10 o’clock yesterday.

Բառային թելադրություն

Դողէրոցք, մանրէ, լայնէկրան, զեղչ, զիջել, գոմեշ, էշ, խմբերգ, երբևէ, որևէ, երբևիցե, որևիցե, լացուկոց, նորընտիր, օրստօրե, ձվաձեղ, կրիա, հրեա, օրորել, քնքշօրոր, ուղեվճար, կարևոր, ամենակարևոր, մթնոլորտ, ոսկեզօտ, ամբար, աշխարհ, ընդամենը, փրփրել, անօրինակ, եղբորորդի, արջաորս, լեփլեցուն, զբոսնել, գտնել, փնտրել, զննել, քննել, քննիչ, Ասյա, Սոֆյա, Վիկտորիա, Ասիա, Վիկտորիա, Սոֆիա, Սևանա լիճ, Րաֆֆի, Գառնու տաճար, Հայաստան, Վրաստան, Հրազդան, երրորդ, երկրորդ, չորորդ, Արաքս գետ, Հարավային դպրոց, հարավ, արևմուտք, միջին, միջին դպրոց, երգեցիկ, Երևան, անընդունելի, Ադամ, Եվա, սև, թև, թևավոր, ալեծուկ, բամբասել, էկրան, անտուն, անօգուտ, հանրօգուտ,