Մաթեմատիկա դասարանական 17.11.21

977. Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդանուր բազմապատիկը

ա) 18 և 32

18 2 32 2

9 3 16 2

3 3 8 2

1 4 2

2 2

1

2x2x2x2x2x3x3=288

բ 24 6

24 2 6 2

12 2 3 3

6 2 1

3 3

1

գ

դ

ե

զ

է

ը

թ

ժ

ժա

ժբ