551.

ա 1794:(115:5)=78

115:5=23

1794:23=78

բ 2064:(408:17)

408:17=24

2064:24=86

դ

ե) (9768:24):37=11

9768:24=407

407:37=11

զ) (149736:24):367=17

149736:24=6239

6239:367=17

է (263424:168):7=224

263424:168=1568

1568:7=224

ը (183260:77):5=476

183260:77=2380

2380:5=476

թ (705222:63):58

705222:63=11194

11194:57=193

560. Ստուգեք անհավասարությունները․

ա) 20×3-120:2<5

20×3=60

120:2=60

60-60=0

0<5

Պատ․՝ ճիշտ է

բ) 5×0-17×0+0<17

5×0=0

17×0=0

0-0=0

0+0=0

0<17

Պատ․՝ այո

գ) 3×24-56>6×0-13(12-24:2)

24:2=12

12-12=0

3×24=72

72-56=16

16>0

Պատ․՝ այո

դ) 1+0-0+1-0x0+2։2>1-1

1+0=1

1-0=1

1+1=2

2-0=2

2×0=0

0+2=2

2:2=1

1-1=0

1>0

Պատ․՝ այո

561. Լարի առաջին կտորը երկրորդից երկար է 6անգամ, իսկ երկրորդը կտորը երրորդից կարճ է 4 անգամ․ Որքան է այդ լարերի գումարը, եթե երրորդ լարի երկարությունը 96 մետր է․

96:4=24

24×6=144

96+144+24=264

Պատ․՝ 264

562. Ձեթը պահվում էր 2, 3, 6լ տարողությամ անոթներում, ընդ ուրում վեց լիտրանոց անոթների քանանակը 4 անգամ ավելի էր, քան երկու լիտրանոցների , և 2անգամ ավելի, քան երեքլիտրանոցները․ Ընդաեմը որքան ձեթ կար, եթե վեցլիտրանոց անոթների մեջ կա 48լ․

48:6=8

8:2=4 երեք

8։4=2 երկու

2×2+4×3+48=64

Պատ․՝ 64