Մաթեմատիկա տնային 15.09.21


136.Տրված են 5,3,7 թվանշաները.դրանցով գրի առեք վեց տարբեր եռանիշ թվեր (թվի գրառման մեջ թվանշանները գործածեք մեկական անգամ):Ընդգծեք այն բոլոր թվերը,որոնցում 3 թվանշանը գրված է հարյուրակների կարգում:

Պատ.՝ 357,375, 537, 735, 573, 753

137.Կատարեք գործողությունները.

ա.(22+163)x117=21645

22+163=185

185×117=21645

գ.(98+15)x13=1469

98+15=113

113×13=1469

ե.(294-180)x77=8778

294-180=114

114×77=8778

138.Մի գրքույկում կա 20 էջ,մյուսում՝ 56:Քանի էջ կա այն գրքում,որի եջերի քանակը 7 անգամ ավելի է,քան երկու գրքույկներինը միասին:

20+56=76

76×7=532

Պատ.` 532էջ

140.Երկու կայարանների հեռավորությունը 350կմ է:Առաջին գնացքն այդ ճանապարհն անցնում է 2 ժամով պակաս ժամանակում, քան երկրորդը 1 ժամում քանի կիլոմետր է անցնում առաջին գնացքը,եթե երկրորդը 1 ժամում անցնում է 50կմ:

350:50=7

7-2=5

350:5=70

Պատ.՝ 70 կմ է անցնում առաջին գնացքը 1 ժամում

А) мой, моя, моё

 1. Это моя ручка. 2. Это мой карандаш. 3. Это мой стол. 4. Это моё упражнение.
 2. Это моя мама. 6. Это моё окно.

 3. Б) наш, наша, наше
 4. Это наш класс. 2. Это наша комната. 3. Это наше окно. 4. Это наш
  преподаватель. 5. Это наша академия. 6. Это наш словарь.

 5. В) твой, твоя, твоё
 6. Это твой дом. 2. Это твоя бабушка. 3. Это твоё слово. 4. Это твой учебник.
 7. Это твоя подруга. 6. Это твоё письмо.

 8. Г) ваш, ваша, вашё
 9. Это ваш журнал. 2. Это ваша семья. 3. Это ваша группа. 4. Это ваш
  преподаватель. 5. Это ваш отец. 6. Это вашё письмо.

Упражнение 2. Напишите слова в нужной колонке.
Модель:

Сестра, словарь, упражнение, стол, отец, карандаш, ручка, окно,
тетрадь, класс, группа, слово, стул, кровать, шапка, тетрадь, телевизор,
бабушка, текст, сын, газета, преподаватель, лампа, комната, общежитие, друг,
академия, место, музыка, дедушка.

моймоямоё
словарьсестраупражение
столручкаокно
отецгруппаслово
карандашшапкаобщежитие
тетрадьбабушкаместо
классгазета
стуллампа
кроватькомната
тетрадьакадемия
телевизормузыка
текст
сын
преподаватель
друг
дедушка