English 05.02.21

Gurgen– Hello Tom

Tom – Hello Gurgen, which is your favorite season

Gurgen – My favorite season is autumn,

Tom – Why do you like autumn.

Gurgen – I like autumn because, in autumn my birthday.

And what about you what is your favorite season.

Tom – I have 2 favorite seasons, first is spring because in spring we celebrate my birthday, Easter and my favorite second seasons is summer, because in summer my best friend’s Hayk’s birthday and in summer is hot we can eat 2 or 3 ice creams in one day.

Դասարանական 20.05.21

646. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a=100

ա) 72×100-2500:100=7175

100×100-689=9311

բ) 70×100:1000×62=4340

70x(100:100)x62=4340

697.

ա)6 մեծ և 4 փոքր պարկերում կա 38կգ ալյուր:4մեծ և 4 փոքր պարկերում 28կգ:Որքան ալյուր կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում:

38-28=10կգ

4-4=0կգ

6-4=2կգ

10:2=5կգ մեծ պարկի մեջ

6×5=30կգ

38-30=8կգ

8:4=2կգ փոքր արկղի մեջ

Պատ. ՝ 5կգ մեծ պարկի մեջ , 2կգ փոքր արկղի մեջ

բ) 7մեծ և 5փոքր պարկերում կա 38կգ բրինձ: 7մեծ 7փոքր պարկերում 42կգ: Որքան բրինձ կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում:

42-38=4կգ

4:2=2կգ փոքր պարկի մեջ

5×2=10

38-10=28

28:7=4կգ մեծ պարկի մեջ

Պատ.՝ 4կգ մեծ պարկի մեջ, 2կգ փոքր պարկի մեջ

681. Կատարիր Գործողությունը:

ա) 44կմ-2կմ 35մ=41կմ 965մ

62դմ 2սմ-5դմ 8սմ=56դմ 4սմ

բ) 82կգ – 6կգ 450գ=75կգ 550գ

62տ 210կգ-2տ 280կգ=59տ 930կգ

գ) 24օր-3օր 6ժ=20օր 18ժ

12ժ 20ր-2ժ 40ր=9ժ 40ր