Համերգ

կարդալ, պատկերները բացատրել: Առաջադրանքներ՝  բանաստեղծությունից դուրս գրել 18 գոյական, 5 ածանցավոր բառ, 2 բարդ բառ, բանաստեղծությունը սովորել անգիր, ձայնագրել, տեղադրել բլոգում։

Գոյական. վըտակ, ավազ, ձեն, քարեր, թոռնիկ, գլուխ, ծերուկ, արձագանք, անտառ, միտք, փըրփուր, երգ, ջուր, համերգ, բնություն, ուկընդիր, մտախոհ, ջուր

ածանցավոր: հավերժական

բնություն

արձագանք

անհանգիստ

անխոս

բարդ բառ

մտախոհ

ձայնակցել

Վըտակը ժայռից ներքև է թըռչում,
Թափ առած ընկնում քարերի գըլխին,
Զարկում ավազին, շաչում է, ճըչում,
Ճըչում անհանգիստ, փըրփուրը բերնին։

Ինչպես ծերունին, ձենով պառաված,
Ձայնակցում է ժիր թոռնիկի երգին,
Այնպես է ծերուկ անտառը կամաց
Արձագանք տալի ջըրի աղմուկին։

Այնինչ բընության զըվարթ համերգի

Ունկընդիրն անխոս ու հավերժական,
Ժայռը մտախոհ՝ իր մըռայլ մըտքի
Ետևից ընկած լըսում է նըրան։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s