Մայրենի դասարանում 08.10.2020

 • Հինգշաբթի՝ Գործնական աշխատանք 1․Գտի՛ր բազմավանկ բառերը և վանկատի՛ր:
  Ուրագ, գույն, աշուն, ուսուցիչ, դանակ, գետ, թաշկինակ, թռչուն, այգեպան,
  աստղ, կրակ, փայտ, կիրակի, երեխաներ, բանջարեղեն, սիրտ, օտարական,
  հողագործ, օդաչու, գարնանային, հեռախոս, կառապան, մուկ, մկնիկ, շուն,
  շնիկ, փոքր, փոքրիկ, հերթապահ, բանալի, կայծ, կայարան, Երևան, ելակ,
  եղանակ, սիրասուն, վրան, խնդիր, բռնակ, մկրատ, գլուխ, խնձոր, բարձր,
  շրջան, թխվածք, մթնել, թանձր, պտույտ, մանր, վագր, սղոց, նվեր, չմուշկ,
  պտուղ, թմբուկ, բարևել, երևալ, կարևոր, արևաշող, սևագիր, սերկևիլ,
  տերևաթափ, Իջևան, անձրևանոց, թևավոր, ուղևոր, Սևան, շատրվան:
 • Ու-րագ-
 • գույն
 • աշ-ուն
 • ուս-ու-ցիչ
 • դա-նակ
 • գետ
 • թաշ-կին-ակ
 • թռչուն
 • այ-գե-պան
 • աստղ
 • կրակ
 • փայտ
 • կի-րա-կի
 • ե-րե-խա-ներ
 • բան-ջա-րե-ղեն
 • սիրտ
 • օ-տա-րա-կան
 • հո-ղա-գործ
 • օ-դա-չու
 • գար-նա-նա-յին
 • հե-ռա-խոս
 • կա-ռա-պան
 • մուկ
 • մկ-նիկ
 • շուն
 • շնիկ
 • փոքր
 • փո-քրիկ
 • հեր-թա-պահ
 • բա-նա-լի
 • կայծ
 • կա-յա-րան
 • Եր-և-ան
 • ե-լակ
 • ե-ղա-նակ
 • սի-րա-սուն
 • վը-րան
 • խն-դիր
 • բըռ-նակ
 • մկ-րատ
 • գը-լուխ
 • խըն-ձոր
 • բար-ձըր
 • շըր-ջան
 • թըխ-վացք
 • մըթ-նել
 • թան-ձըր
 • պը-տույտ
 • մա-նըր
 • վա-գըր
 • սը-ղոց
 • նը-վեր
 • չը-մուշկ
 • պը-տուղ
 • թըմ-բուկ
 • բա-րե-վել
 • եր-եվ-ալ
 • կա-րե-վոր
 • ար-եվ-աշ-ող
 • սե-վա-գիր
 • սերկ-եվ-իլ
 • տե-րե-վա-թափ
 • Ի-ջե-վան
 • ան-ձրե-վա-նոց
 • թե-վա-վոր
 • ու-ղե-վոր
 • Սե-վան
 • շա-տըր-վան

Գործնական աշխատանք 2․Գրել տրված բառերի հոմանիշները.
կառուցել-սարքել, լուսամուտ-պատուհան,֊ քնել-ննջել, կարդալ-ընթերցել, դասատու-ուսուցիչ, գուրգուրել-սիրել, քաղցած-սոված, հոտավետ- հոտած, իմաստուն-խելացի, ջանասեր-աշխատասեր, զվարթալ-ուրախանալ,  վճիտ-զուլալ, երփներանգ-բազմագույն, ճերմակ-սպիտակ, խիզախ-քաջ,  շտապ-անշտապ, աքլոր-աքաղաղ,  ըմպել-խմել։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s