I would like to be a …

Կրկնում ենք մասնագիտությունների անվանումները.

Game 1

Game 2

Online exercises 1 2 3

«I would like to be a …» գրել փոքր տեքստ այս վերնագրով, պատմելով, թե ինչ կուզենայիք դառնալ, երբ մեծանաք:

Read the text and translate.

It’s a special day at Tess and Ben’s school.
“Today some mums and dads are going to tell
you about their jobs. You have to guess what
they do!” explains the teacher.
Peter’s dad starts. “I milk cows and I have many sheep. I feed the
chickens.”
“What does Peter’s dad do?” asks the teacher.
“I know! Farmer.”
“Well done Tess!”
Jenny’s mum stands up next. “I cut and curl hair. I colour it dark or
fair. I can make your hair shorter, or even longer!”
“What does Jenny’s mum do?” asks the teacher.
“I know! Hairdresser.”
“Well done Ben!”
“Now it’s time for Ben’s mum. What does she do?” asks the teacher.
“You sit in my chair. I check your teeth and give them a clean.”
“I know! Dentist.”
“Correct!”
“What about Mark’s mum? What’s her job?” asks the teacher.
“I make music with my voice. I sing in a church and also in a pop
band!”
“A singer!”
“Well done!”
“So children,” says the teacher, “what will you be when you are
older?”
“I will be a doctor,” says Mark, “I want to help people.”

Թարգմանված Translated

Թեսսի և Բենի դպրոցում հատուկ օր է : Այսօր որոշ մայրիկներ և հայրիկներ պատրաստվում են պատմել իրենց աշխատանքի մասին:

Դուք պետք է կռահեք թե նրանք ինչ են անում: Փիթերի հայրիկը սկսեց.

-Ես կթում եմ կովերին, ես ունեմ շատ ոչխարներ: Ես կերակրում եմ հավերին:

-Ին՞չ է անում Փիթերի հայրիկը. հարցրեց ուսուցիչը

-Ես գիտեմ, Ֆերմեր

-Շատ ապրես, Թասս,

Ջենիի մայրիկը հաջորդը կանգնեց:

-Ես կտրում և գանգրացնում եմ մազերը:

Ես ներկում եմ դրանք մուգ կամ բաց:

Ես կարող եմ կարճացնել նույնիսկ երկարացնել քո մազերը:

-Ի՞նչ է անում Ջենիի մայրիկը,- հարցրեց դասատուն:

Ես գիտեմ, վարսավիր է:

-Ապրե՛ս, Բեն:

-Հիմա հերթը Բենի մայրիկինն է:

Ի՞նչ է անում նա,-հարցրեց դասատուն:

-Դուք նստում եք իմ աթոռին, ես ստուգում եմ ձեր ատամները և մաքրում դրանք:

-Ես գիտեմ, ատամնաբո՛ւյժ:
-Ճիշտ է:

Իսկ ի՞նչ կասես Մաքսի մայրիկի մասին: Ինչն է նրա աշխատանքը,- հարցրեց դասատուն:

-Ես ստեղծում եմ երաժշտություն և ձայնագրում: Ես երգում եմ եկեղեցում և նաև Փոփ երգչախմբում:

-Նա երգիչ է:

-Ապրե՛ս:
-Այսպիսով երեխաներ,- ասաց ուսուցիչը,-Ի՞նչ դու կդառնաք, երբ մեծանաք:
-Ես ցանկանում եմ լինել բժիշկ,-ասաց Մարկը,- ես ուզում եմ օգնել մարդկանց:My Text

I want to become programmer like my father. My favorite job is programming, because at school we do our lessons with computer. That’s why I want to know computers very well. I want to create montage programs and application with nice and interesting effects.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s