I would like to be a …

Կրկնում ենք մասնագիտությունների անվանումները.

Game 1

Game 2

Online exercises 1 2 3

«I would like to be a …» գրել փոքր տեքստ այս վերնագրով, պատմելով, թե ինչ կուզենայիք դառնալ, երբ մեծանաք:

Read the text and translate.

Continue reading