English 20.03.2020

Գասպարյան 3 գրքից պատմել «My friends» տեքստը և տեսանյութ պատրաստել պատմելիս:

Անգիր սովորել այս նախդիրները.

  • at-ին-I get up at 8 o’clock.
  • to-դեպի-I go to school.
  • after-հետո-I play football after classes.

Կարդալ «My day» տեքստը և տեսանյութ պատրաստել:Կատարել առ.9,10,11 էջ՝139:

9. Every day I get up at 8 o’clock

I wash my face and hands.

I collect my books and exercise book and go to school.

In the street I see my friends.

In the evening I read a book and watch TV.

At 10 o’clock go to bed.

10.

I get up at 8 o’clock.

Have breakfast I take my book and go to school.

In the street I see my friends.

After school I come home.

In the evening I read a book.

At 10 o’clock I go to bed.

11.

I go to school at 8 o’clock. T

I do my morning exercises. F

After breakfast I take my books and exercises and go to school. T

In the morning I watch TV or read a book. T

I play computers game. T

Ընտրել երկու բանաստեղծություններից մեկը և անգիր սովորել, էջ՝141:

Լրացուցիչ*

Պատրաստել տեսանյութ, որտեղպետք է պատմել, թե ինչ ես անում ամեն օր: Օրինակ՝ I get up at 9 o’clock. I wash my hands everyday. …