English 02.03-06.03

Սովորում ենք բանաստեղծությունը անգիր:Պատրաստել տեսանյութ, որտեղ պետք է անգիր արտասանել հետևյալ բանաստեղծությունը.

I love you mօmmy,

My dearest mօmmy,

You make me happy

When I am sad,

I want to tell you,

I really love you!

When I am with you

I am very glad.

Image result for poems for mothers day for kids

Պատրաստում ենք բացիկներ Paint ծրագրով, որտեղ նկարում եք ձեր մայրիկներին կամ տատիկներին: Բացիկում կարող եք գրել այս տողերը՝ I love you, mom! You are very beautiful! Happy Mother’s Day!, այնուհետև տեղադրել բլոգ և ուղարկել հղումները ինձ:

Տանը կատարել առ. 12,13, 16 էջ՝ 147-148:

 1. Complete the sentences using can, must, may.

May I go out, mum?

You can do your lessons every day.

He must play badminton very well.

 1. Complete the sentences using them, him, us, her, me.
  Example: a) It’s my doll. Give it to me, please.
  b) It’s his pencil. Give it to him, please. T
  c) It’s not her toy. Don’t give it to her .
  d) It’s our ball. Give it to us, please.
  e) It’s their picture. Give it to them, please.

16. A Puzzle

Դաս 2

Թեման՝ Nouns-singular and plural

Անգլերենում բառը հոգնակի դարձնելուց ավելանում է -s կամ-es: Օրինակ՝ a pen-pens, a dress-dresses:

a cat-cats

a box-boxes

բայց կան բառեր, որոնց չի ավելանում, այլ բառն է փոխվում: Օրինակ՝ a man-men, a child-children:

Դարձնել հետևյալ գոյականները հոգնակի՝ a pen-pens, a dog-dogs, a boy-boys, a day-days, a cup-cups, a table-tables, a horse-horses: