Տնային առաջդրանք 12.09.2019

  1. Օգտագործելով չորս հատ 3 թվանշան և գործողության նշաններ / +, -, x,  : / գրեք արտահայտություն, որի արժեքը հավասար լինի 7:

3:3+3+3=7

  1. Oգտագործելով չորս հատ 3 թվանշան և գործողությունների նշաններ Արամը կազմեց տարբեր թվային արտահայտություններ և հաշվեց դրանց աժեքները: Ի՞նչ թվեր ստացավ Արամը:

3+3+3+3=12

3+3-3+3=6

3-3+3-3=0

3×3-3-3=3

3:3+3+3=7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s