Տնային առաջդրանք 12.09.2019

  1. Օգտագործելով չորս հատ 3 թվանշան և գործողության նշաններ / +, -, x,  : / գրեք արտահայտություն, որի արժեքը հավասար լինի 7:
Continue reading